ຂໍ້ມູນຄ່ານໍ້າຂອງລູກຄ້າ
ກວດສອບເອົານ້ຳເຂົ້າບ້ານໃໝ່
ໂປຼແກຣມ ຂອງ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ
ກ່ຽວກັບ ນປນຄ
ການບໍລິການ
ສູນຝຶກອົບຮົມ
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Latest Video
ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ຂັ້ນຕອນການເອົານໍ້າເຂົ້າບ້ານ
ຂັ້ນຕອນການເອົານໍ້າເຂົ້າບ້ານ

ປະກອບແບບຟອມ ຂໍນໍາໃຊ້ນ້ຳໂດຍເຊັ່ນຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮູ້ ກົດລະບຽບການນຳໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ການຊຳລະເງີນຄ່ານ້ຳ (ແຕ້ມແຜນຜັງເຮືອນ ຫຼື ສະຖານທີ່ຕ້ອງການນ້ຳ) ກໍລະນີຂໍອະນຸຍາດແຍກຈາກກົງເຕີໄກ້ຄຽງຕ້ອງເຊັນຮັບຮູ້ຈາກເຈົ້າຂອງ ເດີມ ແລະ ນາຍບ້ານ ໝ່ວຍງານຮັບເອກະສານຈະເຂົ້າເລກທີໃບຄຳຮ້ອງ ແລະ ມອບເອກະສານຕິດຕາມໃຫ້ລູກຄ້າ ເຊັ່ນອານຸມັດໃບຄຳຮ້ອງຈາກຫົວໜ້າ ຫຼື ໝ່ວຍງານທີ່ກຽ່ວຂ້ອງ ພະນັກງານລົງສຳຫຼວດວັດແທກ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ແຕ້ມຜັງເຕັກນິກຂອງລະບົບທໍ່, ການຕັດ,ການເຈາະ, ການຕໍ່ທໍ່ ແລະ ການນຳໃຊ້ວັດຖຸອຸປະກອນ ອື່ນໆ (ຫົວໜ້າຝ່າຍເຕັກນິກເຊັ່ນອະນຸມັດ) ສ້າງເປັນເອກະສານຄິດໄລ່ໃບປະເມີນລາຄາ ແລະ ເຊັ່ນອານຸມັດຕາມຂັ້ນຕອນ ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າມາພົວພັນຈ່າຍເງິນ ໝ່ວຍງານຕິດຕັ້ງເບີກຈ່າຍເອົາວັດຖຸ ແລະ ອຸປະກອນທໍ່ນ້ຳພ້ອມລົງໄປຕິດຕັ້ງໃຫ້ລູກຄ້າ ເອົາເອກະສານທີ່ຕິດຕັ້ງສຳເລັດໃຫ້ລູກຄ້າເຊັນຢັ້ງຢືນການຕິດຕັ້ງ ເອົາເອກະສານມາລົງທະບຽນ ( ເຂົ້າ code ) ເພື່ອພີມໃບເກັບເງິນຕໍ່ໄປ. ( ຂັ້ນຕອນທັງໝົດຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 10 ຫາ 15 ວັນ ເວລາທຳງານ )